Skip to main content

UNI-BUS

System Sterujący Firmy Elplant

ZAPEWNIA:

Kontrolę przełożenia oraz działania przekładni bezstopniowej (CGC)

Sterownik po włączeniu i rozpoczęciu siewu sprawdza aktualne przełożenie przekładni bezstopniowej. Po sprawdzeniu przełożenia zapamiętuje tę wartość i każda zmiana przełożenia, np. podczas przypadkowego rozluźnienia dźwigni ustawienia lub braku obrotów wałka wysiewającego, powoduje włączenie alarmu.

Pomiar wielkości pracy na niezależnych programach w nieograniczonej ilości.

Przez pracę na niezależnych programach należy rozumieć niezależne obliczanie powierzchni przejechanej podczas pracy, czasu pracy oraz osiągniętej wydajności.
Daje to możliwość m.in. porównania osiągniętej wydajności na różnych polach.

15

Pomiar prędkości jazdy z dokładnością do 0,1.

10

Pomiar powierzchni przejechanej podczas pracy.

10

Pomiar czasu pracy urządzenia z dokładnością do 1 minuty.

1

Pomiar uzyskanej wydajności.

WYŚWIETLANIE STANU CZUJNIKÓW

Ponieważ czujniki najbardziej narażone są na uszkodzenia mechaniczne, mamy możliwość szybkiej oceny sprawności ich działania i ewentualnego usunięcia usterki we własnym zakresie poprzez wymianę uszkodzonego czujnika, bez potrzeby wzywania serwisu.